AUTO TRADE BITCONNECT (BCC COIN) Chrome 插件, crx 扩展下载

 收录于4年前 阅读数 1

扩展ID: aaobkfmmgnbafliphnpmmfbaeehhlgjm

Tự động trade bitconnect, trde đồng bcc coin, trade lãi đến 5% ngày. Sử dụng dễ dàng đơn giản, hoạt động ngay trên trình duyệt.Auto trade bitconnect - Lãi đến 5% mỗi ngày
Phần mềm tự động trade bitconnect do bitconnect.win phát triển
Dành riêng cho nhóm bitconnect dautunhan2.

Update v1.0.2
+ Tự động đổi lãi lending
+ Giao diện thông minh hơn
+ Tối ưu tránh thoát trang
Update v1.0.1
+ Hủy lệnh trade
+ Kiểm tra website nếu là bitconnec.co mới chạy
+ Thay hoạt động URL bằng Cookie
名称 AUTO TRADE BITCONNECT (BCC COIN)
插件标识 aaobkfmmgnbafliphnpmmfbaeehhlgjm
平台 Chrome
评分 5
评分人数 4
作者 dautunhan2
插件主页 https://bitconnect.win
版本号 1.0.4
大小 65.94 KB
官网下载次数 444
下载地址
更新时间 2017-11-16 00:00:00
举报
回复